Kính gia cường nhiệt TEMPERMAX®-HS thường được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp xây dựng, có đặc tính khác với kính tôi cường lực an toàn TEMPERMAX®. Quy trình sản xuất kính gia cường nhiệt cũng tương tự như kính tôi cường lực an toàn TEMPERMAX® nhưng với ứng suất bề mặt thấp hơn.

Đặc tính và lĩnh vực sử dụng kính gia cường nhiệt TEMPERMAX-HS